Av. Mustafa UĞUR

İstanbul Barosu Sicil No: 52770

Vergi No(TCKN) : 1***********

ADRES : Rasimpaşa Mah.........

Genel vekaletname çıkarırken; Notere avukat vekaleti çıkarmak istediğinizi belirtmeniz ve yukarıda yazılı bilgilerimizi söylemeniz genel vekaletname çıkarmanız için yeterli olacaktır. Bunun için nüfus cüzdanı veya ehliyetinizi yanınızda bulundurunuz.

Boşanma vekaleti çıkarırken, boşanma vekaleti olduğunu notere belirtiniz. 2 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı veya ehliyetinizi bulundurunuz. Vekaletinizin fotoğraflı olması konusuna dikkat ediniz.

Tanıma-tenfiz dava vekaleti çıkarırken, tanıma-tenfiz vekaleti olduğunu notere belirtiniz, fotoğrafınızın bulunmasına dikkat ediniz.

Şirket adına vekalet çıkarırken, Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Ayrıca vekaletnamede "Şirket adına vekaleten kendi adına asaleten" ibaresini kullanmanız durumunda; gerektiğinde kendiniz için ayrıca vekaletname çıkarmanıza gerek kalmayacaktır.

1512 Sayılı Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet vesikalık fotoğrafıyla birlikte notere gelerek şahsen yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

Hukuk büromuza vekalet çıkartmadan önce büromuz ile görüşme yapmanız gerekmekte olup ihtiyacınız olan hukuki hizmetin türü ve takibi konusunda anlaşmaya varmamız halinde avukatlık ücret sözleşmesi imzalanması sonrasında vekalet çıkartılması gerekmektedir.

GENEL VEKALETNAME

VEKİL EDEN : …………………………………

VEKİL: Av.Mustafa UĞUR (T.C. NO:……………………..) Cevizli Mah. .......

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Yargı Organlarının, Meclislerinin, Daire ve Kurumlarının her bölüm ve derecesinde her yol ve sıfatla beni temsile, hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmağa, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, tespit ve keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve haciz kararları aldırmaya, yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde temsile, duruşma talebinde bulunmaya, gerekli, her türlü kanuni işlemi yapmaya, işleri takibe, müraafaya, kararları temyiz etmeye, kararların açıklanması ve düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, muhasip, katipleri şikayete ve redde, tayin ve azline, dava nakline, duruşmalara katılmaya, tüm hastaneler, sağlık kurum ve kuruluşları ve sgk nezdinde; ayrıca diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ve tüm özel kuruluşlar nezdinde; temsile, işlem yapmaya, başvuruda bulunmaya, itiraz etmeye, işlemleri takip etmeye, belge ve dilekçe sunmaya, evrak teslim etmeye, almaya, tebliğ ve tebellüğe, her türlü beyanda bulunmaya ve adıma imza etmeye, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, Vergi Daireleri, Vergi İtiraz, Takdir, Temyiz ve Uzlaşma Komisyonları ile yaslarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanaklarını imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelemesini talep etmeye, şikayette bulunmaya ve vazgeçmeye, tüm ilam ve kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, gerektiğinde adli sicil kaydı çıkarmaya, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya, maddi ve tazminat talebinde bulunmaya, bu hususa ilişkin gerekli prosedürleri yerine getirmeye, verilmesi gereken evrak ve dilekçelerini vermeye, sulhname yapmaya, sulhname tasarılarını tanzim ve imzalamaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, davadan ve temyizden feragati kabule, davayı ıslaha, her nevi tazminat davaları açmaya, icra takiplerinde pey sürmeye birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, başkalarını da tevkil, teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Barosu Avukatlarından KARTAL Vergi Dairesine kayıtlı, ……………….. T.C. Kimlik numaralı Av.Mustafa UĞUR vekil tayin edildi.

VEKİL EDEN : .....................................................

Vekaletname örneği taslak niteliğinde olup genel bilgi verilmesi niteliğini taşımaktadır. Kullanılmasına dair yasal sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?