İzinsiz Fotoğraf kullanımından - Fotoğraf Telif İhlallerinden

Kaynaklanan Tazminat ve Davalar

           Web sitelerinde, instagram ve başkaca platformlarda ticari ve benzer amaçlarla binlerce görsel paylaşılmakta ve para kazanılmaktadır. Fakat ne yazık ki tüm görsellerin telif hakları alınmış olduğunu söyleyemiyoruz. Telif hakkı alınmamış başka bir kişiye ait eseri(fotoğrafı) sitelerinde kullanan birçok firmanın olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle özenle ve emekle meydana getirdiğiniz fotoğraflarınızın eser mahiyetinde hukuki korunmalarını sağlamak da siz eser sahiplerine düşmektedir.

         Fotoğraflarınızın başka sitelerde ihlalle kullanıldığını düşünüyorsanız kesinlikle hukuki yardım almalısınız. Bu şekilde hem eserlerinizin korunmasını sağlayacak hem de bu şekildeki ihlallerin önüne geçmiş olacaksınız. Uzun vadede firmalar telifi alınmamış görselleri almayacak ve profesyonel fotoğrafçılardan ücreti karşılığında hizmet almak isteyeceklerdir. Böylelikle siz de para kazanmış ve emeklerinizi sokağa atmamış olacaksınız.

         İçeriklerdeki eserlerinizin koruması için danışmanlık almanız, telif hakkı davalarından tazminat geliri elde etmeniz ve bunun için bu konuda uzman bir avukat ile çalışmanız çok önemlidir. Bu sayede içeriklerinizin güvenliğini sağlamakla kalmayacak ayrıca tazminat ile haksız kazanç elde edenlerden paranızı geri alacaksınız. Şimdi telife matuf kavramlar üzerinde açıklamalar yapalım.

ESER dediğimiz şey; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyatmusiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.

Fotoğraf”  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 4.  Maddesine göre, “Güzel Sanat Eserleri” arasında sayılmıştır.

Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir. Bir işlenmenin ve derlemenin sahibi, asıl eser sahibinin hakları mahfuz kalmak şartıyla onu işleyendir.

En çok sorulardan birisi de birden çok kişinin birlikte çalışarak bir fotoğraf çekmesi durumunda eserin aidiyeti sorusudur. Buna göre; birden fazla kimsenin birlikte vücuda getirdikleri eserin kısımlara ayrılması mümkünse, bunlardan her biri vücuda getirdiği kısmın sahibi sayılır. Birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi, onu vücuda getirenlerin birliğidir.

Birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanır. Yani birlikte fotoğraf işini yaptığınız ortaklarınızla olan birlikteliğinizi yazılı olarak yapmak zorunda değilsiniz. Sözlü olarak birlikte olmanız adi şirketin kurulması için yeterlidir. “Eser sahiplerinden her biri, birlik menfaatlerine tecavüz edildiği takdirde tek başına hareket edebilir.”.  Eserin tecavüze uğraması durumunda tek başına hareket edilebilmesi ihtarname gönderilirken ve dava açarken eser sahiplerini çok rahatlatan bir hükümdür.

Eser sahipliği hakkında karineler nelerdir?

I – Sahibinin adı belirtilen eserlerde:

Yayımlanmış eser nüshalarında veya bir güzel sanat eserinin aslında, o eserin sahibi olarak adını veya bunun yerine tanınmış müstear(takma) adını kullanan kimse, aksi sabit oluncaya kadar o eserin sahibi sayılır.

II – Sahibinin adı belirtilmeyen eserlerde:

Yayımlanmış olan bir eserin sahibi belli olmadıkça, yayımlayan ve o da belli değilse çoğaltan, eser sahibine ait hak ve salahiyetleri kendi namına kullanabilir.

Bu maddeye göre salahiyetli kimselerle asıl hak sahipleri arasındaki münasebetlere, aksi kararlaştırılmamışsa, adi vekalet hükümleri uygulanır.

Eser sahibinin hakları: Fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir(uygulanır).

Bir eserin umuma arzedilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını munhasıran eser sahibi tayin eder. Bütünü veya esaslı bir kısmı alenileşmemiş olan, yahut ana hatları her hangi bir suretle henüz umuma tanıtılmıyan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malumat verebilir.

Eserin umuma arzedilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür.

Eser sahibi İşleme, çoğaltma, yayma ve temsil hakkına sahiptir.

Koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl devam eder

Hukuk ve Ceza Davaları

I – Tecavüzün ref'i(kaldırılması) davası:

Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref'ini dava edebilir.

Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir.

Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir.

Mahkeme, eser sahibinin manevi ve mali haklarını, tecavüzün şümulünu, kusurun olup olmadığını, varsa ağırlığını ve tecavüzün ref'i halinde tecavüz edenin düçar olması muhtemel zararları takdir ederek halin icabına göre tecavüzün ref'i için lüzumlu göreceği tedbirlerin tatbikına karar verir.

Eser sahibi, ikamet ettiği yerde de tecavüzün ref'i ve men davası açabilir.

2. Manevi haklara tecavüz halinde:

Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arzedildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olupta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tesbit davasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.

3. Mali haklara tecavüz halinde:

Eseri, icrayı, fonogramı veya yapımları hak sahiplerinden, Kanuna uygun yazılı izni almadan, işleyen, çoğaltan, çoğaltılmış nüshaları yayan, temsil eden veya her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenlerden, izni alınmamış hak sahipleri sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya bu Kanun hükümleri uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok ÜÇ KAT FAZLASINI İSTEYEBİLİR.

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir SÖZLEŞME YAPMIŞ OLMASI HALİNDE HAİZ OLABİLECEĞİ BÜTÜN HAK VE YETKİLERİ İLERİ SÜREBİLİR.

4. Tecavüzün men'i davası:

Mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vaki olan tecavüzün devam veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir.

Tazminat davası

Manevi hakları haleldar edilen kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat ödenmesi için dava açabilir. Mahkeme, bu para yerine veya bunlara ek olarak başka bir manevi tazminat şekline de hükmedebilir.

Mali hakları haleldar edilen kimse, tecavüz edenin kusuru varsa haksız fiillere mütaallik hükümler dairesinde tazminat talep edebilir.

Hakları halelar edilen tecavüze uğrayan kimse, tazminattan başka temin edilen kârın kendisine verilmesini de isteyebilir.

Ceza davaları- Suçlar:

1. Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

Fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan,değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında BİR YILDAN BEŞ YILA KADAR HAPİS VEYA ADLÎ PARA CEZASINA HÜKMOLUNUR.

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adlî para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.

 Fail:

Fikir ve Sanat eserleri kanununun 71 ve 72 nci maddelerde sayılan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması şikâyete bağlıdır. Yapılan şikâyetin geçerli kabul edilebilmesi için hak sahiplerinin veya üyesi oldukları meslek birliklerinin haklarını kanıtlayan belge ve sair delilleri Cumhuriyet başsavcılığına vermeleri gerekir. Bu belge ve sair delillerin şikâyet süresi içinde Cumhuriyet başsavcılığına verilmemesi hâlinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak  elkoyma koruma tedbirinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi hâlinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunulur. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükümsüz kalır.

Görev ve ispat:

 Fikir Ve Sanat Eserleri Kanununun hukuki ilişkilerden doğan dava ve işler ile bu Kanundan kaynaklanan ceza davalarında görevli mahkeme, Sınai Mülkiyet Kanununun 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerdir. Yani fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir

Bu Kanun kapsamında açılacak hukuk davalarında mahkeme, davacının iddianın doğruluğu hakkında kuvvetli kanaat oluşturmaya yeter miktar delil sunması hâlinde, korunmakta olan eserler, fonogramlar, icralar, filmler ve yayınları kullananların, bu Kanunda öngörülen izin ve yetkileri aldıklarına dair belgeleri veya tüm yararlanılan eser, fonogram, icra, film ve yayınların listelerini sunmasını isteyebilir. Belirtilen belge veya listelerin sunulamaması tüm eser, fonogram, icra, film ve yayınların haksız kullanılmakta olduğuna karine teşkil eder.

Kazandığınız davanın ilan edilmesini ve duyurulmasını isteyebilirsiniz!

Haklı olan taraf, muhik(geçerli) bir sebep veya menfaati varsa, masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan kararın gazete veya buna benzer vasıtalarla tamamen veya hulasa olarak ilan edilmesini talep etmek hakkını haizdir. İlanın şekil ve muhtevası kararda tesbit edilir.

İlan hakkı, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde kullanılmazsa düşer.

WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?